GoogleBlog "Art & Philosophy : ศิลปะกับปรัชญา"

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอน รายวิชา 437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

จัดทำโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ติดต่อกับผู้เขียน

หากอยากส่งข้อความมาพูดคุยกัน หรือแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมกับผู้เขียนได้โดยตรง
สามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้ค่ะ
E-mail: anticha-s@bunga.pn.psu.ac.th

หรือที่

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
.......

ไม่มีความคิดเห็น: