GoogleBlog "Art & Philosophy : ศิลปะกับปรัชญา"

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอน รายวิชา 437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

จัดทำโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เอกสารประกอบการสอนปรัชญาชีวิต

นักศึกษาสามารถดูการนำเสนอในชั้นเรียนวิชาปรัชญาชีวิต
ส่วนของอ.อันธิฌา ทัศคร ตั้งแต่ต้นเทอม ซึ่งเป็นเนื้อหาของบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
ในรูปของไฟล์ .pdf ได้ ที่ link ต่อไปนี้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: