GoogleBlog "Art & Philosophy : ศิลปะกับปรัชญา"

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) เพื่อใช้เสริมการเรียนการสอน รายวิชา 437-222 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)

จัดทำโดย อาจารย์อันธิฌา ทัศคร
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

**ด่วน!! แจ้งข่าวเรื่องคะแนน

ส่งงานที่ค้างของวิชาต่อไปนี้ได้ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2550 นี้เท่านั้น
1) 437-101 ปรัชญาชีวิต
2) 437-428 ปรัชญาเกาหลีและญี่ปุ่น
3) 438-327 ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น
หากใครส่งงานแล้วแต่ยังไม่มีคะแนน ให้ติดตามโดยด่วน
หลังจากวันที่ 5 ไปแล้ว จะถือว่าคะแนนที่ปรากฏเป็นคะแนนที่สมบูรณ์
โดยจะไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น

การส่งงาน
ที่ตู้รับจดหมายของอาจารย์อันธิฌา ชั้นสอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ
หรือ อีเมล์ anticha-s@bunga.pn.psu.ac.th
(ระบุชื่อวิชาและชื่อนศ.ด้วย)

วิชา 438-425 สัมมนาปัญหาศาสนา จะนำผลคะแนนรวม100 คะแนน+เกรด มาโพสในวันที่ 6 ต.ค. นี้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: